0,00 € bez DPH

Stripovanie a aeračné veže

Stripovanie je proces, ktorým sú z kvapaliny odvádzané prúdom prechádzajúceho plynu prchavé látky najmä radón. Pre tento účel možno vo vodárenstve použiť najmä vzduch. Proces stripovanie prebieha vo oddestilovaním vežiach, kde dochádza ku kontaktu medzi kvapalnou a plynú fáz. Stripovanie možné realizovať v diskontinuálnym alebo kontinuálnom procese. Obvyklejšie je kontinuálny proces, realizovaný najčastejšie v kolóne, do ktorej je privádzaná zhora voda a do jej dolnej časti plyn.

Aeračná veža AS-STRIP

Aeračná veža je lacné, konštrukčne jednoduché a funkčné zariadenie, ktoré môže skvele poslúžiť pre predúpravu surovej vody pri výrobe vody pitnej, a to aj bez použitia chémie.

Zariadenie nájde svoje uplatnenie najmä pri úprave podzemných vôd, ktoré spravidla obsahujú len minimálne koncentrácie kyslíka. To má vo väzbe na horninové podložie vplyv na prítomnosť redukovaných, rozpustených foriem železa (Fe2 +) a mangánu (Mn2 +), ktoré v tomto oxidačnom stave nemožno z vody efektívne odstrániť.

Aeračné veža funguje ako kropenie kolóna v podobe vysokej kruhovej nádoby, ktorej náplň predstavujú špeciálne tvarované plastové krúžky. Surová voda je čerpaná do vrcholku veže, kde je pomocou rozprašovacích trysiek kropenia náplň krúžkov, cez ktoré potom voda gravitačne preteká smerom k päte aeračné veže. Na povrchu náplne dôjde k rozptýleniu vody, ktorá zmáča jej povrch a dochádza tak k maximalizácii povrchu fázového rozhrania vzduch / voda.

Proti smeru prúdenia upravovanej vody je do priestoru aeračné veže dopravovaný vzduch za pomoci výkonného ventilátora, čím dochádza k maximálnemu nasýtenie vody kyslíkom. To má za následok zoxidovaniu prítomného železa, ktoré tak prejde na nerozpustené formu (Fe3 +), ktorú je možné z upravovanej vody odseparovať napr. Na pieskových filtroch, prípadne vytesnenie nežiaducich plynov (napr. Radónu), ktorých koncentrácia je v podzemných vodách často zvýšená a je limitovaná vyhláškou.

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO ponúka komplexné riešenia zahŕňajúce ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Samozrejmosťou sú pilotáže s vlastnými pilotnými jednotkami.

Viac informácií

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd našej výroby predstavujú vysokovýkonné zariadenia využívajúce konvenčné i membránové technológie. Mobilné aj stacionárne prevedenia.

Viac informácií

Recyklácia bazénových vôd

Sme schopný reálne recyklovať 80 % vypúšťaných vôd z kúpalísk a aquaparkov. Máme Know - how, máme referencie, máme pilotné jednotky - kontaktujte nás !

Viac informácií

Klasické systémy úpravy vôd

Filtrácia, ionexové technológie, sorpcia, stripovanie a ďalšie technológie, ktorými odstraňujeme železo, mangán, dusičnany, radón, ťažké kovy, organiku či pesticídy. 

Viac informácií

Pilotáž - poloprevádzky

Na overenie vhodnosti ponúkaných technológií a ich optimalizáciu pre konkrétny prípad ponúkame možnosť pilotovať proces u investora, alebo u nás na oddelení výskumu a vývoja. 

Viac informácií

Odstránenie zápachu vzduchu

Fyzikálno-chemické metódy odstraňovania nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky).
 

Viac informácií

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.