0,00 € bez DPH

Pitná voda pre obce

Potreba úpravy vody v domácnostiach vyplýva z požiadaviek vyhláška č. 247/2017 Z. z. (Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou). Realizácia technológie úpravne vody tiež vychádza z individuálnych potrieb spotrebiteľov, najmä na tvrdosť vody a jej senzorické vlastnosti. Najčastejšie upravujeme tvrdosť vody, odstraňujeme mechanické znečistenie, železo, mangán, organické znečistenie, dusičnany, amónne ióny, ťažké kovy a hygienicky zabezpečujeme vodu. Častým prípadom býva odstraňovanie radónu na stripovacích kolónach AS - STRIP. Úpravne vôd na pitné účely pre obce, mestá, hotely, priemyselné parky, atď. sú individuálne navrhované technologické celky zabezpečujúce úpravu vody spôsobom takým, aby upravená voda spĺňala vyššie uvádzanú vyhlášku  247/2017 Z. z.. Úpravne pitnej vody pre obce dodávame aj v kontajnerovom prevedení v 20´ resp. 40´ kontajneroch s možnosťou dodávky PP vodojemov.

Technológie pre úpravne pitnej vody

Ideálny stav je taký, keď voda z povrchového zdroja, alebo hlbinného vrtu vykazuje parametre dané vyhláškou č. 247/2017 Z. z. . Táto situácia však nastáva len výnimočne a prakticky všetku vodu je potrebné istým spôsobom upravovať. Spoločnosť ASIO, spol. s r.o. pristupuje k úprave pitnej vody zodpovedne a navrhujeme teda riešenia optimálne po stránke technologickej i ekonomickej. 

V snahe optimalizovať proces často využívame kombinácie konvenčných metód :

s modernými membránovými technológiami

 • ultrafiltrácia
 • nanofiltrácia
 • reverzná osmóza

Upravujeme nasledovné parametre

 • železo, mangán
 • zákal, pach, chuť, vodivosť
 • tvrdosť, vápnik, horčík, sírany, chloridy , amónne ióny
 • dusičnany, dusitany
 • ťažké kovy, olovo, ortuť, kadmium, antimón, arzén
 • radón, urán
 • agresívne CO2
 • organické zlúčeniny, prchavé látky

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.