0,00 € bez DPH

Biofiltre AS - BioAir

Biologické čistenie odpadových plynov je moderný spôsob čistenia organického znečistenia, využívajúci enzýmového vybavenie mikroorganizmov na rozklad nežiaducich organických látok obsiahnutých v plynoch. Tohto princípu možno však využiť len pri takých látok, ktoré sú biologicky odbúrateľné, pri určitej rýchlosti biodegradácie. Tam kde možnosti biofiltrov nestačí, môžeme aplikovať napríklad jednotky PCO, pracujúce na princípe Katalytické oxidácie.
 
Biologické filtre obsahujú nosné médium, ktoré je často tvorené organickými materiálmi, ktoré môžu niesť rastúce mikroorganizmy, ktorým slúžia pachové látky ako živiny. Týmto spôsobom sa odstraňuje zápach zo vzdušniny, ktorá je prostredníctvom vzduchotechniky zvedená z jednotlivých častí prevádzky.

Zapáchajúce látky musia byť zachytené na nosnej médium, preto médium musí mať čo najväčšiu plochu. Vzhľadom k tomu, že mikroorganizmy tiež potrebujú vodu, je nutné udržiavať náplň biofiltra vlhkú. Dosiahnuté ekologické prínosy spočívajú v znižovaní emisií zápachu. Priemerná účinnosť biofiltrov u asanačných podnikov je uvádzaná medzi 60 a 99%, pokiaľ ide o elimináciu zapáchajúcich látok z odsávaného vzduchu z prevádzky týchto zariadení.

Kapacita biofiltra

Typový rad biofiltrov je navrhnutý pre množstvo vzduchu od 100 do 1700 m3.h-1. Súčasťou biofiltra je nádrž, rošt, príruby na pripojenie odpadového vzduchu, rozvody vody pre postrek biofiltrační náplne. Biofilter nie je vybavený zastrešením, predčistením ani ohrevom vzduchu. Súčasťou filtra nie sú odťahové ventilátory.

Označenie  Prietok vzduchu Rozmery(DxŠxV) Objem náplne
[m3.hod-1] [mm x mm x mm] [m3]
AS-BioAir 100 100 1160 × 1140 x 1400 1
AS-BioAir 200 200 1160 x 2120 x 1400 2
AS-BioAir 380 380 1960 × 2260 x 1400 3,8
AS-BioAir 560 560 2860 x 2260 x 1400 5,6
AS-BioAir 750 750 3720 × 2260 x 1400 7,5
AS-BioAir 950 950 4660 × 2260 x 1400 9,5
AS-BioAir 1150 1150 5560 × 2260 x 1400 11,5
AS-BioAir 1320 1320 6460 × 2260 x 1400 13,2
AS-BioAir 1520 1520 7360 × 2260 x 1400 15,2
AS-BioAir 1700 1700 8260 × 2260 x 1400 17

Popis funkcie

Odpadový vzduch je tlačený do dna biofiltra. Toto usporiadanie je výhodnejšie než odsávanie vzduchu až za biofiltra. Znečistený vzduch je vo dne nádrže rovnomerne rozvedený pod rošt, ktorý nad sebou nesie náplň biofiltra. Vzduch prestupuje nosičom. Ideálna rýchlosť prestupu vzdušniny nosičom je 2-3 cm.s-1. Na nosiči vnútri biofiltra sú imobilizované mikroorganizmy, ktoré tvoria tzv. Biofilm, slabú vrstvičku, v ktorej dochádza k samotnej biodegradácii.

Biofilm je tvorený prevažne baktériami, obsahuje však aj nižšie huby, prvoky a bezstavovce. Prvoky a bezstavovce sa spravidla živia baktériami a nižšími hubami. Odstraňovanie polutantov je niekoľkostupňový proces. Prvým krokom je rozpúšťanie molekúl znečisťujúcej látky v kvapalnej fáze (vo vode), nasleduje transport molekuly biofilmu k bakteriálnej bunke a transport molekuly cez bunkovú membránu do baktérie, kde dochádza k samotnému metabolizmu a rozkladu znečisťujúcej látky. Získaná energia oxidáciou znečisťujúcej látky sa využíva v bunke k syntéze bunkovej hmoty a rozmnožovanie mikroorganizmov.

Biofilter je podľa potreby zvlhčovaný na asi 60% vlhkosti. Toto sa vykonáva pomocou rozprašovacích trysiek. Pri prebytku vody v biofiltra je možnosť túto vodu odpustiť pomocou guľového kohúta umiestneného na dne nádrže. Nádrže sú vyrobené ako samonosné.

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO ponúka komplexné riešenia zahŕňajúce ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Samozrejmosťou sú pilotáže s vlastnými pilotnými jednotkami.

Viac informácií

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd našej výroby predstavujú vysokovýkonné zariadenia využívajúce konvenčné i membránové technológie. Mobilné aj stacionárne prevedenia.

Viac informácií

Recyklácia bazénových vôd

Sme schopný reálne recyklovať 80 % vypúšťaných vôd z kúpalísk a aquaparkov. Máme Know - how, máme referencie, máme pilotné jednotky - kontaktujte nás !

Viac informácií

Klasické systémy úpravy vôd

Filtrácia, ionexové technológie, sorpcia, stripovanie a ďalšie technológie, ktorými odstraňujeme železo, mangán, dusičnany, radón, ťažké kovy, organiku či pesticídy. 

Viac informácií

Pilotáž - poloprevádzky

Na overenie vhodnosti ponúkaných technológií a ich optimalizáciu pre konkrétny prípad ponúkame možnosť pilotovať proces u investora, alebo u nás na oddelení výskumu a vývoja. 

Viac informácií

Odstránenie zápachu vzduchu

Fyzikálno-chemické metódy odstraňovania nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky).
 

Viac informácií

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.