0,00 € bez DPH

Ionexové technológie

Ionexy / anexy, katexy/ predstavujú makromolekulárne látky, s trojrozmerným štruktúrnom základom, na ktorom sú umiestnené aktívne skupiny. Ionexy sa používajú vo forme malých guličiek s veľkosťou 0,3 - 1,5 mm a umožňujú odstraňovať z vody nežiaduce ióny výmenou za tie, ktorými boli funkčné skupiny ionexu predbežne nasýtené a ktoré sú pre daný účel vhodné, odstraňovanie iónov prebieha kvantitatívne. Ionexy sú nerozpustné vo vode a v bežných anorganických a organických rozpúšťadlách, avšak vo vode so základnou skelet rozpína - napučí, ionex sa stáva aktívnym, funkčné skupiny disociujú a sú prístupné upravovanému roztoku. V praxi najčastejšie využívame dve základné skupiny iónomeničov - katexy a anexy. 

Odstraňovanie tvrdosti - zmäkčovače - filtre s katexovou náplňou

Filter pre odstránenie tvrdosti vody s náplňou silne kyslého katexu v Na + cykle. Zariadenie sa skladá z nádoby s katexom, na ktorej je inštalovaný automatický ventil pre riadenie regenerácie a zo soľanky na prípravu a nasatie regeneračného roztoku. Pri prietoku vody prebieha na katexu iónová výmena vápnika a horčíka za sodík, ktorý sa uvoľňuje do výstupnej vody. Pri návrhu zmäkčovacej stanice treba brať efekt zvýšenia obsahu sodíka vo výstupnej vode na zreteľ vo vzťahu k hygienickým normám či vplyvu na technológie v kontakte s upravenou vodou. Regenerácia kolóny prebieha po zvolenom pretečeniu objemu vody, a to zvyčajne v režime odloženej regenerácie mimo pracovnú zmenu, alebo okamžite po vyčerpaní nastavenej kapacity, eventuálne v nastavenom časovom intervale napríklad 30 dní, bez ohľadu na vyčerpania objemovej kapacity. Filter sa regeneruje pomocou tabletovej NaCl v množstve 110 - 150 g NaCl na 1l katexu.

Odstraňovanie dusičnanov - filtre s anexovou náplňou

Filter pre odstránenie dusičnanov s náplňou anexu v Cl- cykle. Zariadenie sa skladá z nádoby s anexom, na ktorej je inštalovaný automatický ventil pre riadenie regenerácie a zo soľanky na prípravu a nasatie regeneračného roztoku. Pri prietoku vody prebieha na anexu iónová výmena dusičnanov a síranov za chloridy, ktoré sa uvoľňujú do výstupnej vody. Pri návrhu stanice je potrebné brať efekt zvýšenia obsahu chloridov vo výstupnej vode na zreteľ vo vzťahu k hygienickým normám či vplyvu na technológie v kontakte s upravenou vodou. Regenerácia kolóny prebieha po zvolenom pretečeniu objemu vody, a to zvyčajne v režime odloženej regenerácie mimo pracovnú zmenu, alebo okamžite po vyčerpaní nastavenej kapacity, eventuálne v nastavenom časovom intervale napríklad 30 dní, bez ohľadu na vyčerpania objemovej kapacity. Filter sa regeneruje pomocou tabletovej NaCl v množstve 200 g NaCl na 1l katexu. Pre dosiahnutie optimálnej koncentrácie NO3- na výstupe možno výstupnú vodu zmiešať so surovou pomocou zmiešavacieho skrutky integrovaného v riadiacej jednotke, eventuálne externé zmiešavacie armatúrou.

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO ponúka komplexné riešenia zahŕňajúce ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Samozrejmosťou sú pilotáže s vlastnými pilotnými jednotkami.

Viac informácií

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd našej výroby predstavujú vysokovýkonné zariadenia využívajúce konvenčné i membránové technológie. Mobilné aj stacionárne prevedenia.

Viac informácií

Recyklácia bazénových vôd

Sme schopný reálne recyklovať 80 % vypúšťaných vôd z kúpalísk a aquaparkov. Máme Know - how, máme referencie, máme pilotné jednotky - kontaktujte nás !

Viac informácií

Klasické systémy úpravy vôd

Filtrácia, ionexové technológie, sorpcia, stripovanie a ďalšie technológie, ktorými odstraňujeme železo, mangán, dusičnany, radón, ťažké kovy, organiku či pesticídy. 

Viac informácií

Pilotáž - poloprevádzky

Na overenie vhodnosti ponúkaných technológií a ich optimalizáciu pre konkrétny prípad ponúkame možnosť pilotovať proces u investora, alebo u nás na oddelení výskumu a vývoja. 

Viac informácií

Odstránenie zápachu vzduchu

Fyzikálno-chemické metódy odstraňovania nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky).
 

Viac informácií

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.