0,00 € bez DPH

Recyklácia bazénových vôd

Jednou z najvyšších položiek pri prevádzke aquaparku, plavárne, kúpaliska či wellness je vodné a stočné. Spotreba vody je daná okrem množstva vody potrebnej na dopúšťanie do bazénov ( denná výmena podľa počtu kúpajúcich sa osôb daná vyhláškou ) aj množstvom vody potrebnej na pranie filtrov a v neposlednom rade množstvom vody na sprchovanie. 

Elegantnou možnosťou ako riešiť uvedenú problematiku je využitie moderných membránových technológií na recykláciu vodu. Štandardné bazénové technológie sú založené vo veľkej miere na filtrácii vody na pieskových filtroch. Vzhľadom na hygienické požiadavky na bazénovú vodu a návrhové parametre pieskových filtrácií sú tieto v pravidelných časových intervaloch prepierané. Odpadová voda z prania filtrov / obvykle po sedimentácii / je odvádzaná do kanalizácie. 

Tu je namieste si uvedomiť, že okrem samotnej vody uniká do kanalizácie aj teplo. Množstvá pracej vody nie sú zanedbatľné. Ako príklad uvádzame kúpalisko VADAŠ v Štúrove, kde sme v roku 2004 dodávali komplexnú bazénovú technológiu pre bazén Lagúna s parametrami - výmena vody na filtrácii 1200 m3/hod , 6 x piesková filtrácia d = 2350 mm s čerpadlami  6 ks á 200m3 / hod. Pri uvedenom bazéne je spotreba pracej vody na úrovni cca 200 m3 / deň.  Množstvá pracej vody a vody dopúšťacej predstavujú enormnú záťaž na ekonomiku aquaparku či kúpaliska. Riešením je systém recyklácie bazénových vôd AS - POOLREC.

Systémy recyklácie bazénových vôd AS - POOLREC

Recyklačné systémy bazénových vôd AS - POOLREC sú založené na využití membránových technológií a to predovšetkým MBR systémy, ultrafiltrácia a reverzná osmóza. Nasadenie konkrétnej technológie závisí od rôznych faktorov a predchádza mu detailné posúdenie vhodnosti aplikácie na konkrétny prípad. Je mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú výber a návrh konkrétneho systému - jeden z mnohých je umiestnenie bazéna - ineriér / exteriér.

Základné systémy:

AS - POOLREC MBR
systém založený na MBR technológii, komplexné riešenie včítane reaktorov, ideálny systém hlavne pre aplikácie v aquaparkoch s prevahou exteriérových bazénov. Výsledná kvalita vody plne zodpovedá vyhláške 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská.

AS - POOLREC UF
systém založený na ultrafiltrácii, ideálny systém hlavne pre aplikácie v krytých bazénoch, plavárňach a pod.. Výsledná kvalita vody plne zodpovedá vyhláške 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská.

AS - POOLREC UF RO
s
ystém založený na ultrafiltrácii a reverznej osmóze, ideálny systém hlavne pre aplikácie v krytých bazénoch, plavárňach a pod.. Výsledná kvalita vody plne zodpovedá vyhláške 30/2002 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na kúpanie a na kúpaliská a zároveň vyhláške č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou.

 

Prehľad základných dodávaných systémov recyklácie bazénových vôd

Ultrafiltračná jednotka Permeát 
Q hmax
(m3/h)
Permeát
Q dmax
(m3/d)
Kvalita
vody
Umiestnenie PLC CEB CIP In-line
koagul.
AS-POOLREC MBR 10 0,5 10 + ext. + - man -
AS-POOLREC MBR 20  1 20 + ext. + - man -
AS-POOLREC MBR 50 2,5 50 + ext. + - man -
AS-POOLREC MBR 100 5 100 + ext. + - man -
AS-POOLREC MBR 150 7,5 150 + ext. + - man -
AS-POOLREC MBR 200 10 200 + ext. + - man -
AS-POOLREC UF 10 0,5 10 ++ int. + + + +
AS-POOLREC UF 20 1 20 ++ int. + + + +
AS-POOLREC UF 50 2,5 50 ++ int. + + + +
AS-POOLREC UF 100 5 100 ++ int. + + + +
AS-POOLREC UF 150 7,5 150 ++ int. + + + +
AS-POOLREC UF 200
10 200 ++ int + + + +
AS-POOLREC UF RO 10 0,5 10 +++ int. + + + +
AS-POOLREC UF RO 20 1 20 +++ int. + + + +
AS-POOLREC UF RO 50 2,5 50 +++ int. + + + +
AS-POOLREC UF RO 100 5 100 +++ int. + + + +
AS-POOLREC UF RO 150 7,5 150 +++ int. + + + +
AS-POOLREC UF RO 200 10 200 +++ int. + + + +

Membránové procesy

Spoločnosť ASIO ponúka komplexné riešenia zahŕňajúce ultrafiltráciu, nanofiltráciu a reverznú osmózu. Samozrejmosťou sú pilotáže s vlastnými pilotnými jednotkami.

Viac informácií

Kontajnerové úpravne vôd

Kontajnerové úpravne vôd našej výroby predstavujú vysokovýkonné zariadenia využívajúce konvenčné i membránové technológie. Mobilné aj stacionárne prevedenia.

Viac informácií

Recyklácia bazénových vôd

Sme schopný reálne recyklovať 80 % vypúšťaných vôd z kúpalísk a aquaparkov. Máme Know - how, máme referencie, máme pilotné jednotky - kontaktujte nás !

Viac informácií

Klasické systémy úpravy vôd

Filtrácia, ionexové technológie, sorpcia, stripovanie a ďalšie technológie, ktorými odstraňujeme železo, mangán, dusičnany, radón, ťažké kovy, organiku či pesticídy. 

Viac informácií

Pilotáž - poloprevádzky

Na overenie vhodnosti ponúkaných technológií a ich optimalizáciu pre konkrétny prípad ponúkame možnosť pilotovať proces u investora, alebo u nás na oddelení výskumu a vývoja. 

Viac informácií

Odstránenie zápachu vzduchu

Fyzikálno-chemické metódy odstraňovania nepríjemných zápachov ako je napríklad H2S, NH3, (CH3) 2S, VOC (prchavé organické látky).
 

Viac informácií

inPage - webové stránky, doménawebhosting ľahko.